ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,
2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,
4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
6. Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ξ317467 και ΑΦΜ 033684262 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
7. Μήλιος Νικόλαος του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ080464 και ΑΦΜ 035047397 της ΔΥΟ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
8. Χολέβας Στέφανος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ529396 και ΑΦΜ 140571920 της ΔΟΥ Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας,
9. Θεοδωρόπουλος Επαμεινώνδας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ479070 και ΑΦΜ 024479244 της ΔΟΥ Λαμίας, Ελληνικής υπηκοότητας,
10. Καρλαύτης Ματθαίος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ287791 και ΑΦΜ 054510447 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
11. Καρλαύτης Αριστείδης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ649144 και ΑΦΜ 054510496 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
σε ολομέλεια συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.
Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/4/2013 ομόφωνης απόφασης Της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του διαχειριστή Σπύρου Παρασκευόπουλου ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, και ορίστηκε ως διαχειριστής ο Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΒ666841 και ΑΦΜ 066795071 της ΔΟΥ Μοσχάτου, Ελληνικής υπηκοότητας, ομόφωνα δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 11 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον ορισμό των διαχειριστών, ανακαλούν σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από διαχειριστή τον Σπύρο Παρασκευόπουλο, και διορίζουν από την υπογραφή του παρόντος ως διαχειριστή τον Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος,
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 11, έχει πλέον ως εξής:
Άρθρο 11
Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών
Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος.

Απαντες οι εταίροι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ετροποποιήθη διά του παρόντος, και ο παριστάμενος Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος, αποδέχεται και τον διά του παρόντος διορισμό του ως διαχειριστού. Η παρούσα τροποποίηση, θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα, και θα περιληφθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ως προς τα λοιπά ισχύει το από 25/2/2013 αρχικό καταστατικό, όπως αυτό ετροποποιήθη με το παρόν.
Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερομένους εταίρους, και τον παρόντα Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Παπαγεωργίου Χρήστος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος
Παρασκευόπουλος Σπύρος
Παρασκευοπούλου Συμέλα
Παρασκευοπούλου Έλλη
Κυριακός Γεώργιος
Μήλιος Νικόλαος
Χολέβας Στέφανος
Θεοδωρόπουλος Επαμεινώνδας
Καρλαύτης Ματθαίος
Καρλαύτης Αριστείδης
Μιχαήλ Ψαλλίδας