ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

 

----------------------------------

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός  Απριλίου 2015, ημέρα Σάββατο στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C, οι κάτωθι συμβαλλόμενοιπου αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 88,34%): 

$11.    Παπαγεωργίου Χρήστοςτου Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328    και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,

$12.    Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαοςτου Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

$13.    Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από  25 Φεβρουαρίου 2013  Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   Ν.4072/2012)   συνέστησαν   ιδιωτική

Φύλλο 1,5

κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C  και  με τους  ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό,  το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε  στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000/28.3.2013.

Δυνάμει του από 22 Απριλίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού αλλαγής Διαχειριστή (τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού, τροποποίηση η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 57207/30.5.2013.

Ήδη σήμερα με το παρόν,  οι παραπάνω συμβαλλόμενοι,   δυνάμει της από  25/4/2015  απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας,  σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του διαχειριστή Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, και ορίστηκε ως διαχειριστής ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος, ομόφωνα δηλώνουν ότι  τροποποιούν το άρθρο 11 του  καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον ορισμό των διαχειριστών, ανακαλούν σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από διαχειριστή τον Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος και διορίζουν από την υπογραφή του παρόντος ως διαχειριστή τον Σπύρο Παρασκευόπουλο.
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 11, έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος.

Φύλλο 2

Άπαντες οι εμφανισθέντες εταίροι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ετροποποιήθη διά του παρόντος, και ο παριστάμενος Σπύρος Παρασκευόπουλος, αποδέχεται και τον διά του παρόντος διορισμό του ως διαχειριστού. Η παρούσα τροποποίηση, θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα, και θα περιληφθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ως προς τα λοιπά ισχύει το καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε και με το παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερόμενους εταίρους

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παπαγεωργίου Χρήστος

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος

Παρασκευόπουλος Σπύρος