ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 93,34%):

 1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,
 2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,
 4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.
Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/10/2014 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, προσθέτοντας την παράγραφο "Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό",
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 4, έχει πλέον ως εξής:
Άρθρο 4
Σκοπός

 1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Ηλιακών Καμινάδων που στην Αγγλική αναφέρεται ως "Solar Updraft Tower Power Technology", και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.
 2. Την ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλιακές Καμινάδες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με πιθανή συνεργασία και εταιριών από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.
 3. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερόμενους εταίρους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Παπαγεωργίου Χρήστος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος
Παρασκευόπουλος Σπύρος
Παρασκευοπούλου Συμέλα
Παρασκευοπούλου Έλλη

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 93,34%):

 1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,

 2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

 3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,

 4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

 5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:


Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.


Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/10/2014 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, αφαιρόντας την παράγραφο "Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό",

Η παρούσα Τροποποίηση 4 επαναφέρει την Εταιρία στους αρχικούς της σκοπούς. Ο λόγος της γενόμενης προσθήκης στους σκοπούς της Εταιρίας με την Τροποποίηση 2 της 22/10/2014, δηλαδή η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εξέλιπε και η γενόμενη προσθήκη στο σκοπούς της Εταιρίας είναι μακράν των ενδιαφερόντων της και ενδεχομένως να δημιουργήσει σύγχυση σε μελλοντικούς επενδυτές.
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 4, έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 4
Σκοπός

 1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Ηλιακών Καμινάδων που στην Αγγλική αναφέρεται ως "Solar Updraft Tower Power Technology", και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.

 2. Την ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλιακές Καμινάδες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με πιθανή συνεργασία και εταιριών από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

 

----------------------------------

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός  Απριλίου 2015, ημέρα Σάββατο στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C, οι κάτωθι συμβαλλόμενοιπου αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 88,34%): 

$11.    Παπαγεωργίου Χρήστοςτου Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328    και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,

$12.    Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαοςτου Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

$13.    Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από  25 Φεβρουαρίου 2013  Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   Ν.4072/2012)   συνέστησαν   ιδιωτική

Φύλλο 1,5

κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C  και  με τους  ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό,  το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε  στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000/28.3.2013.

Δυνάμει του από 22 Απριλίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού αλλαγής Διαχειριστή (τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού, τροποποίηση η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 57207/30.5.2013.

Ήδη σήμερα με το παρόν,  οι παραπάνω συμβαλλόμενοι,   δυνάμει της από  25/4/2015  απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας,  σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του διαχειριστή Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, και ορίστηκε ως διαχειριστής ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος, ομόφωνα δηλώνουν ότι  τροποποιούν το άρθρο 11 του  καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον ορισμό των διαχειριστών, ανακαλούν σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από διαχειριστή τον Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος και διορίζουν από την υπογραφή του παρόντος ως διαχειριστή τον Σπύρο Παρασκευόπουλο.
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 11, έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος.

Φύλλο 2

Άπαντες οι εμφανισθέντες εταίροι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ετροποποιήθη διά του παρόντος, και ο παριστάμενος Σπύρος Παρασκευόπουλος, αποδέχεται και τον διά του παρόντος διορισμό του ως διαχειριστού. Η παρούσα τροποποίηση, θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα, και θα περιληφθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ως προς τα λοιπά ισχύει το καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε και με το παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερόμενους εταίρους

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παπαγεωργίου Χρήστος

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος

Παρασκευόπουλος Σπύρος

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,
2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,
4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
6. Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ξ317467 και ΑΦΜ 033684262 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
7. Μήλιος Νικόλαος του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ080464 και ΑΦΜ 035047397 της ΔΥΟ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
8. Χολέβας Στέφανος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ529396 και ΑΦΜ 140571920 της ΔΟΥ Δάφνης, Ελληνικής υπηκοότητας,
9. Θεοδωρόπουλος Επαμεινώνδας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ479070 και ΑΦΜ 024479244 της ΔΟΥ Λαμίας, Ελληνικής υπηκοότητας,
10. Καρλαύτης Ματθαίος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ287791 και ΑΦΜ 054510447 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
11. Καρλαύτης Αριστείδης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ649144 και ΑΦΜ 054510496 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
σε ολομέλεια συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.
Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/4/2013 ομόφωνης απόφασης Της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του διαχειριστή Σπύρου Παρασκευόπουλου ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, και ορίστηκε ως διαχειριστής ο Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΒ666841 και ΑΦΜ 066795071 της ΔΟΥ Μοσχάτου, Ελληνικής υπηκοότητας, ομόφωνα δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 11 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον ορισμό των διαχειριστών, ανακαλούν σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από διαχειριστή τον Σπύρο Παρασκευόπουλο, και διορίζουν από την υπογραφή του παρόντος ως διαχειριστή τον Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος,
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 11, έχει πλέον ως εξής:
Άρθρο 11
Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών
Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος.

Απαντες οι εταίροι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ετροποποιήθη διά του παρόντος, και ο παριστάμενος Μιχαήλ Ψαλλίδας του Σπυρίδωνος, αποδέχεται και τον διά του παρόντος διορισμό του ως διαχειριστού. Η παρούσα τροποποίηση, θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα, και θα περιληφθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ως προς τα λοιπά ισχύει το από 25/2/2013 αρχικό καταστατικό, όπως αυτό ετροποποιήθη με το παρόν.
Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερομένους εταίρους, και τον παρόντα Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Παπαγεωργίου Χρήστος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος
Παρασκευόπουλος Σπύρος
Παρασκευοπούλου Συμέλα
Παρασκευοπούλου Έλλη
Κυριακός Γεώργιος
Μήλιος Νικόλαος
Χολέβας Στέφανος
Θεοδωρόπουλος Επαμεινώνδας
Καρλαύτης Ματθαίος
Καρλαύτης Αριστείδης
Μιχαήλ Ψαλλίδας

More Articles...

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ