ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 93,34%):

 1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,
 2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας
 4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΥΟ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ
  Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.
Ο Σκοπός της εταιρίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

 

Άρθρο 4
Σκοπός

 1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Ηλιακών Καμινάδων που στην Αγγλική αναφέρεται ως "Solar Updraft Tower Power Technology", και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.
 2. Την ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλιακές Καμινάδες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με πιθανή συνεργασία και εταιριών από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό

Ο κύριος μέτοχος της εταιρίας Καθ. Χρήστος Παπαγεωργίου του Δημητρίου έχει εκχωρήσει όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του, σχετικά με την τεχνολογία των ηλιακών καμινάδων, στην εταιρία μας «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.»
Με την παρούσα απόφαση της γενικής συνέλευσης εξουσιοδοτούμε τον Καθ. Χρήστο Δ. Παπαγεωργίου, ο οποίος κατέχει και την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας μας, να συνάψει και να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας μας «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», κάθε συμφωνία κατά την απόλυτη κρίση του με εταιρίες και φορείς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς του κράτους του QATAR ώστε να καταστεί δυνατή η ανέγερση στο QATAR Δοκιμαστικού Υβριδικού Σταθμού Φωτοβολταϊκών Ηλιακής Καμινάδας.
Η παρούσα απόφασή μας είναι αμετάκλητη και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν από τον Καθ. Χρήστο Παπαγεωργίου του Δημητρίου για λογαριασμό της εταιρίας μας δεσμεύουν απολύτως την εταιρία μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

 

----------------------------------

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός  Απριλίου 2015, ημέρα Σάββατο στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C, οι κάτωθι συμβαλλόμενοιπου αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 88,34%): 

$11.    Παπαγεωργίου Χρήστοςτου Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328    και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,

$12.    Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαοςτου Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

$13.    Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από  25 Φεβρουαρίου 2013  Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   Ν.4072/2012)   συνέστησαν   ιδιωτική

Φύλλο 1,5

κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREENCHIMNEYTECHNOLOGIESP.C  και  με τους  ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό,  το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε  στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000/28.3.2013.

Δυνάμει του από 22 Απριλίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού αλλαγής Διαχειριστή (τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού, τροποποίηση η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 57207/30.5.2013.

Ήδη σήμερα με το παρόν,  οι παραπάνω συμβαλλόμενοι,   δυνάμει της από  25/4/2015  απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας,  σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του διαχειριστή Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, και ορίστηκε ως διαχειριστής ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος, ομόφωνα δηλώνουν ότι  τροποποιούν το άρθρο 11 του  καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον ορισμό των διαχειριστών, ανακαλούν σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από διαχειριστή τον Μιχαήλ Ψαλλίδα του Σπυρίδωνος και διορίζουν από την υπογραφή του παρόντος ως διαχειριστή τον Σπύρο Παρασκευόπουλο.
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 11, έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των Εταίρων Σπύρος Παρασκευόπουλος.

Φύλλο 2

Άπαντες οι εμφανισθέντες εταίροι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ετροποποιήθη διά του παρόντος, και ο παριστάμενος Σπύρος Παρασκευόπουλος, αποδέχεται και τον διά του παρόντος διορισμό του ως διαχειριστού. Η παρούσα τροποποίηση, θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα, και θα περιληφθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ως προς τα λοιπά ισχύει το καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε και με το παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερόμενους εταίρους

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παπαγεωργίου Χρήστος

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος

Παρασκευόπουλος Σπύρος

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 93,34%):

 1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,
 2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,
 4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,
 5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.
Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/10/2014 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, προσθέτοντας την παράγραφο "Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό",
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 4, έχει πλέον ως εξής:
Άρθρο 4
Σκοπός

 1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Ηλιακών Καμινάδων που στην Αγγλική αναφέρεται ως "Solar Updraft Tower Power Technology", και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.
 2. Την ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλιακές Καμινάδες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με πιθανή συνεργασία και εταιριών από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.
 3. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν, από τους προαναφερόμενους εταίρους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Παπαγεωργίου Χρήστος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος
Παρασκευόπουλος Σπύρος
Παρασκευοπούλου Συμέλα
Παρασκευοπούλου Έλλη

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
----------------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του 8ου ορόφου του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων 6, ΤΚ 10561, και αποτελεί την έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που αποτελούν την πλειοψηφία των μετόχων της (ποσοστό 93,34%):

 1. Παπαγεωργίου Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ679328 και ΑΦΜ 009013706 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας,

 2. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης-Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ049370 και ΑΦΜ 021577219 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

 3. Παρασκευόπουλος Σπύρος του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ049371 και ΑΦΜ 106384411 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας,

 4. Παρασκευοπούλου Συμέλα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ049369 και ΑΦΜ 119702492 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

 5. Παρασκευοπούλου Έλλη του Παναγιώτη-Νικολάου, με ΑΔΤ Χ080378 και ΑΦΜ 133220194 της ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας,

συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:


Δυνάμει του από 25 Φεβρουαρίου 2013 Καταστατικού Σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012) συνέστησαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, με την επωνυμία «GREEN CHIMNEY TECHNOLOGIES P.C.» και με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό, το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 124711801000.


Ηδη σήμερα με το παρόν, οι ίδιοι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 22/10/2014 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, της Εταιρείας δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, αφαιρόντας την παράγραφο "Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Παλμο-γεννητριών χαμηλής ενέργειας και λίαν υψηλής ισχύος οι οποίες όπως απέδειξε θεωρητικά και πειραματικά ο κύριος μέτοχος Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου προκαλούν σε κατάλληλους μεταλλικούς αγωγούς συγκρούσεις ιόντων με δυνατότητες δημιουργίας πλάσματος. Επίσης την εκμετάλλευση κάθε τεχνολογικού αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες γεννήτριες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό",

Η παρούσα Τροποποίηση 4 επαναφέρει την Εταιρία στους αρχικούς της σκοπούς. Ο λόγος της γενόμενης προσθήκης στους σκοπούς της Εταιρίας με την Τροποποίηση 2 της 22/10/2014, δηλαδή η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εξέλιπε και η γενόμενη προσθήκη στο σκοπούς της Εταιρίας είναι μακράν των ενδιαφερόντων της και ενδεχομένως να δημιουργήσει σύγχυση σε μελλοντικούς επενδυτές.
Μετά την γενομένη τροποποίηση, το άρθρο 4, έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 4
Σκοπός

 1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Ηλιακών Καμινάδων που στην Αγγλική αναφέρεται ως "Solar Updraft Tower Power Technology", και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει στο μέλλον ο Καθ. Χρήστος Δ. Παπαγεωργίου, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (Know How) που έχει προκύψει μετά από την πολυετή έρευνα του στο θέμα αυτό.

 2. Την ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλιακές Καμινάδες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με πιθανή συνεργασία και εταιριών από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.